شماره تماس گجت کمپ
تفنگ بادی هاتسان نوا- تاکتیکال
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 44 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,750,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان نوا- کامپکت
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 44 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,900,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان بولباس کیو ای – دبلیو
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,850,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان بولباس کیو ای
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,700,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی ۴۴ اس ۱۰ – اس ال
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,200,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان گلادیوس
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 44.3 -16 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,950,000 مشاهده محصول
III تفنگ بادی هاتسان گلاتیان
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,850,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر آپاچی ۱۱۰۰ ایکس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 24 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان300,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر آپاچی ۱۱۰۰ تی اچ
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 24 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان250,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ۱۲۵ اسنایپر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28.6 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان650,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی ۴۴ دبلیو ۱۰ – اس ال
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,300,000 مشاهده محصول
تفنگ هاتسان بی تی ۶۵ ار بی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,600,000 مشاهده محصول
تفنگ هاتسان بی تی ۶۵ اس بی – دبلیو
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,800,000 مشاهده محصول
IV تفنگ بادی هاتسان گالاتیان
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 41 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,850,000 مشاهده محصول
تفنگ هاتسان بی تی ۶۵ ار بی – دبلیو
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,800,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان بی تی ۶۵ اس بی
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,600,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر ۸۰ ایکس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 18.47 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان440,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر ۸۰ اس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 18.47 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان350,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر تورپدو ۱۵۰
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان690,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر تورپدو ۱۵۰ اسنایپر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان770,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر ۱۳۵
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان630,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان دومیناتور ۲۰۰ دبلیو
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 24 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان930,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان دومیناتور ۲۰۰اس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 24 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان830,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ۱۱۰۰ اس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 24 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان250,000 مشاهده محصول
تپانچه بادی هاتسان ای تی – پی ۱
ساختار شلیک پی سی پی قدرت 27 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
هاتسان نوا – کیو ای
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 44 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر تورپدو ۱۵۵
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر ۱۲۵ تی اچ
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28.8 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان رنجر ۱۲۵ اسنایپر ورتکس
ساختار شلیک تفنگ نیترو پیستون قدرت 28.6 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان گالاتیان I
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 53 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان گالاتیان I کاربین
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 49 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان گالاتیان II
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 53 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان گالاتیان III کاربین
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 49 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی ۴۴ اس ۱۰ لانگ
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 51 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی ۴۴ – ۱۰ کیو ای
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی ۴۴ -۱۰ تاکتیکال
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 42 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ هاتسان بی تی ۶۵ اس بی – کیو ای
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 61 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان بی تی ۶۵ اس بی الیت
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 61 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان بی تی ۶۵ ار بی الیت
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 61 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان استریکر ۱۰۰۰ اس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 18.47 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان استریکر ۱۰۰۰ ایکس
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 18.47 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
تفنگ بادی هاتسان ای تی-پی ۲
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 27 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول