شماره تماس گجت کمپ
دوربین تفنگ اسنایپر ۵۰*۱۶-۴
بزرگنمایی 16-4 برابر قطر لنز 50 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومان580,000 مشاهده محصول
دوربین تفنگ اسنایپر ۴۰*۱۶-۴
بزرگنمایی 16-4 برابر قطر لنز 40 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومان480,000 مشاهده محصول
دوربین تفنگ بنر ۴۰*۹-۳
بزرگنمایی 9-3 برابر قطر لنز 40 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومان280,000 مشاهده محصول
دوربین تفنگ لئوپولد ۵۰*۱۴-۴٫۵
بزرگنمایی 14-4.5 برابر قطر لنز 50 میلیمتر قطر بدنه 30 میلیمتر تومان800,000 مشاهده محصول
دوربین تفنگ هاوک ۴۰*۱۶-۴
بزرگنمایی 16-4 برابر قطر لنز 40 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومان680,000 مشاهده محصول
دوربین تفنگ هاوک ۵۰*۱۶-۴
بزرگنمایی 16-4 برابر قطر لنز 50 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومان780,000 مشاهده محصول
دوربین تفنگ هاوک ۵۰*۲۴-۶
بزرگنمایی 24-6 برابر قطر لنز 50 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومان950,000 مشاهده محصول
دوربین تفنگ کامت ۴۲*۱۰-۳ ام ۹ لیزردار
بزرگنمایی 10-3 برابر قطر لنز 42 میلیمتر قطر بدنه 30 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ سنتر پوینت ۴۰*۱۶-۴
بزرگنمایی 16-4 برابر قطر لنز 40 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ بوشنل ۳۲*۴
بزرگنمایی 4 برابر قطر لنز 32 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ نوریکا ۳۲*۴
بزرگنمایی 4 برابر قطر لنز 32 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ بارسکا ۴۲*۳۲-۸
بزرگنمایی 32-8 برابر قطر لنز 42 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ کامت ۵۰*۲۴-۶
بزرگنمایی 24-6 برابر قطر لنز 50 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ نوریکا ۴۰*۹-۳
بزرگنمایی 9-3 برابر قطر لنز 40 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ نوریکا ۴۰*۴
بزرگنمایی 4 برابر قطر لنز 40 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ جیمکس ۴۰*۹-۳
بزرگنمایی 9-3 برابر قطر لنز 40 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ ویسم ۴۲*۹-۳
بزرگنمایی 9-3 برابر قطر لنز 42 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ زایس دورالیت ۴۲*۸-۲
بزرگنمایی 8-2 برابر قطر لنز 42 میلیمتر قطر بدنه 30 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ وی ای اس ام ۴۲*۹-۳
بزرگنمایی 9-3 برابر قطر لنز 42 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ بارسکا ۵۶*۲۴-۶
بزرگنمایی 24-6 برابر قطر لنز 56 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ کامت ۵۰*۹-۳
بزرگنمایی 9-3 برابر قطر لنز 50 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ بوشنل ۴۰*۹-۳
بزرگنمایی 9-3 برابر قطر لنز 40 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ اوت من ۴۲*۶-۱٫۵
بزرگنمایی 6-1.5 برابر قطر لنز 42 میلیمتر قطر بدنه 30 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ هاوک اسپورت اچ دی ۴۰*۹-۳
بزرگنمایی 9-3 برابر قطر لنز 40 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ هاوک اسپورت اچ دی ۵۰*۹-۳
بزرگنمایی 9-3 برابر قطر لنز 50 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ گامو ومپایر ۴۰*۹-۳
بزرگنمایی 9-3 برابر قطر لنز 40 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ گامو ۴۰*۹-۳
بزرگنمایی 9-3 برابر قطر لنز 40 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ گامو ۵۰*۱۶-۴
بزرگنمایی 16-4 برابر قطر لنز 50 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ کاندار ۵۰*۱۶-۴
بزرگنمایی 16-4برابر قطر لنز 50 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ کراسمن ۱۵*۴
بزرگنمایی 4 برابر قطر لنز 15 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ بی اس ای ۴۴*۱۲-۳
بزرگنمایی 12-3 برابر قطر لنز 44 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ سنتر پوینت ۴۴*۱۴-۴٫۵
بزرگنمایی 14-4.5 برابر قطر لنز 14 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ مارکول ۴۰*۱۶-۴
بزرگنمایی 16-4 برابر قطر لنز 40 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ تاکتیکال ۲۸*۴
بزرگنمایی 4 برابر قطر لنز 28 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ کونسپرو ۴۴*۲۵-۶٫۵
بزرگنمایی 25-6.5 برابر قطر لنز 44 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ تی – ای گل ۴۰*۱۶-۴
بزرگنمایی 16-4 برابر قطر لنز 40 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ والتر ۳۲*۶
بزرگنمایی 6 برابر قطر لنز 32 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ اسنایپر ۳۲*۴
بزرگنمایی 4 برابر قطر لنز 32 میلیمتر قطر بدنه 30 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ بی اس ای ۴۴*۲۴-۶
بزرگنمایی 24-6 بار قطر لنز 44 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
دوربین تفنگ لبو ۴۰*۲۰-۶٫۵
بزرگنمایی 20-6.5 برابر قطر لنز 40 میلیمتر قطر بدنه 25 میلیمتر تومانکالا ناموجود مشاهده محصول