واکی تاکی طیف – تی اف ۱۹۲
برد موثر 2 کیلومتر تعداد کانال ارتباطی 30 وزن 108 گرم تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
واکی تاکی – جنرال الکتریک
برد موثر 3 کیلومتر تعداد کانال ارتباطی 14 وزن 110 گرم تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
واکی تاکی میدلند–جی ایکس تی ۱۰۵۰
برد موثر 5-2 کیلومتر تعداد کانال ارتباطی 50 وزن 136 گرم تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
واکی تاکی – جی ایکس تی ۱۰۰۰
برد موثر 5.7 کیلومتر تعداد کانال ارتباطی 50 وزن 98 گرم تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
واکی تاکی موتورولا تی ۷۱۰۰
برد موثر 4 کیلومتر تعداد کانال ارتباطی 40 وزن 105 گرم تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول
واکی تاکی آلان ۴۲۱
برد موثر 3 کیلومتر تعداد کانال ارتباطی 30 وزن 78 گرم تومان تومانکالا ناموجود مشاهده محصول