شماره تماس گجت کمپ
تفنگ بادی کمتا ۳۰۰
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 23 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان790,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا اریون
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی قدرت 40 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان2,280,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فیوژن پریمیر استار جی پی
ساختار شلیک تفنگ نیترو پیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,330,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فنیکس ۴۰۰ گلکسی جی پی
ساختار شلیک تفنگ نیتروپیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان980,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فیوژن
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,030,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فیوژن استار جی پی
ساختار شلیک تفنگ نیتروپیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,340,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فیوژن جی پی
ساختار شلیک تفنگ نیتروپیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,340,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فنیکس ۴۰۰ استار
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,150,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فنیکس ۴۰۰
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,100,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فنیکس ۴۰۰ کامپکت
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,030,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فنیکس ۴۰۰ کامپکت استار
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,340,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فنیکس ۴۰۰ گلکسی
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان880,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فیوژن پریمیر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان1,340,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا ۲۲۰ گلکسی
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 21 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان610,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا ۱۰۰
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 17 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان620,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا ۲۲۰
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 21 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان660,000 مشاهده محصول
تفنگ بادی کمتا فیوژن گلکسی
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 28 ژول کالیبر 5.5 میلیمتر تومان930,000 مشاهده محصول