تفنگ بادی برونینگ وکتیس ۰۳۲
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون قدرت 21 ژول کالیبر 4.5 میلیمتر تومان تومان1,500,000 مشاهده محصول