پایه تفنگ کارابین
قیمت : کالا ناموجود تومان

پایه تفنگ کارابین

پایه تفنگ کارابین

پایه تفنگ جمع شونده carbine

پایه تفنگ کارابین

وزن ۲۰۳ گرم

در حالت جمع شو ۱۶ سانتی متر

در حالت کامل بازشو ۳۰ سانتی متر

پایه تفنگ کارابین

پایه تفنگ کارابین

مناسب تمامی تفنگ های مرتبط با رابط تفنگ

پایه تفنگ کارابین

پایه تفنگ
پایه تفنگ کارابین

پایه تفنگ بادی
پایه تفنگ کارابین

پاسخ دهید