قیمت تفنگ شکاری

لیست قیمت تفنگ های شکاری
قیمت فروش دولتی انواع سلاح های تولیدی ساصد در سال ۹۱
قیمت ها تغییر پیدا کرده است و فروشگه گجت کمپ هیچ اطلاعی در زمینه فروش و قیمت تفنگ شکاری ندارد
نخجیر ۱ لول . مدل ساده معمولی . قیمت ۷۱۸۸۰۰تومان

نخجیر ۱لول .مدل منبت . قیمت ۷۷۶۵۵۰تومان

تک لول . مدل سفارشی (s) . قیمت ۱۶۱۱۳۰۰تومان

تک لول . مدل سفارشی (T) . قیمت ۱۷۶۸۸۰۰تومان

تک لول . مدل سفارشی (P) . قیمت ۱۸۸۴۲۰۰تومان

نخجیر ۲لول . مدل ساده معمولی . قیمت ۱۱۹۱۳۰۰تومان

نخجیر ۲لول . مدل منبت . قیمت ۱۲۵۴۳۰۰تومان

دولول . مدل سفارشی (S) . قیمت ۲۲۹۳۸۰۰تومان

دولول . مدل سفارشی (T) . قیمت ۲۴۳۰۲۰۰تومان

دولول . مدل سفارشی (P) . قیمت ۲۵۷۲۰۵۰تومان

صیاد۲ . مدل ساده معمولی . قیمت ۱۹۲۶۳۰۰تومان

صیاد۲ . مدل ویژه . قیمت ۲۰۳۱۳۰۰تومان

صیاد۲ . مدل COMO . قیمت ۲۵۰۳۸۰۰تومان

صیاد۲ . مدل P20 . قیمت ۲۹۲۳۸۰۰تومان

گلوله زنی . مدل معمولی . قیمت ۱۷۳۲۰۵۰تومان

گلوله زنی . مدل S . قیمت ۳۱۸۶۳۰۰تومان

گلوله زنی . مدل P . قیمت ۳۱۸۶۳۰۰تومان

دولول رویهم شاهین . مدل معمولی . قیمت ۲۷۱۳۸۰۰تومان

دولول رویهم ترکیه . مدل معمولی . قیمت ۳۱۲۸۵۵۰تومان

تک لول روسیه . مدل معمولی . قیمت ۱۲۱۱۷۵۰تومان

دولول رویهم روسیه . مدل معمولی . قیمت ۳۳۹۶۳۰۰تومان

دولول کنارهم روسیه . مدل معمولی . قیمت ۱۹۸۴۰۵۰تومان

.
.
.
تصویر لیست قیمت اسلحه های شکاری مجاز

قیمت اسلحه شکاری
.
.

قیمت ها یه روز نیست اطلاعی در مورد قیمت تفنگ های شکاری در دست نیست زیرا گجت کمپ مجاز به فروش تفنگ شکاری نمی باشد
کلیه اسلحه های شکاریدر فروشگاه موجود نمی باشد
فروشگاه اینترنتی لوازم شکار گجن کمپ