گجت کمپ,بزرگترین فروشگاه لوازم شکار در ایران

شرکت گجت کمپ شکار فروش انواع تفنگ بادی کلت بادی,لوازم شكار,چاقو جيبي,لوازم كوهنوردي,لوازم ماهيگيري,دوربين دو چشمی,دوربین تفنگ

ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 48 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 45-16 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 40 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 41 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 40 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 21 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 21 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 17 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 41 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ پی سی پی
قدرت 42 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28.8 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28.8 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28.8 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28.8 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 28.6 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ نیترو پیستون
قدرت 28.6 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 18.47 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 18.47 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 18 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 30 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 24 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 26 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 16 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 26 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 26 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 26 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 17 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ نیترو پیستون
قدرت 25 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 20 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 19 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 23 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 23 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 17 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
ساختار شلیک تفنگ فنر پیستون
قدرت 22.5 ژول
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 15.89
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 15.89
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی ترکیبی
گرین 25.39
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی ترکیبی
گرین 13.43
کالیبر 4.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر تخت
گرین 8.02
کالیبر 4.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی ترکیبی
گرین 16.36
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گنبدی
گرین 14.66
کالیبر 5.5 میلیمتر
نوع ساچمه سر گود
گرین 18.21
کالیبر 5.5 میلیمتر